SGK Prim Teşvikleri

Giriş
Güncellenme
SGK Prim Teşvikleri
SGK

SGK Prim Teşvikleri

SGK Prim Teşvikleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere istihdamı artırmak ve kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla çeşitli kanunlarla tanınmış istihdam teşvikleri bulunmaktadır. İşverenler için en önemli gider kalemlerinden biri olan personel giderlerinin, doğru bir şekilde teşvik uygulamalarından yararlanılması halinde azaltılması mümkündür.

İstihdam teşviklerinin birçok avantaj sunmasına karşın, teşvik uygulamalarının teknik bilgi ve deneyim gerektirmesi, SGK Prim Teşvikleri uygulama sonrası titiz bir takip süreci gerektirmesi, hesaplamalardaki karmaşıklık ve yanlış yararlanma sonucu ağır idari para cezaları gibi yaptırımlarının olması nedenleriyle birçok işveren teşvik uygulamalarından yararlanma hakları bulunmasına rağmen bu haklarından yararlanamamaktadırlar.

İşverene ve istihdama destek için başlatılan teşvikler önceki yıllarda olduğu gibi 2019’da da devam edecek. Prim teşviklerinden 2 milyonun üzerinde işyeri ve milyonlarca çalışan yararlanmaktadır. Halen yürürlükte olan prim teşvikleri şunlardır;

 • Kültür Yatırımı Teşviki
 • Ar-Ge Yatırım Teşviki
 • 5 Puan Prim Teşviki
 • Kısa Çalışma Ödeneği
 • Engelli Teşviki
 • Bölgesel Yatırım Teşviki
 • İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Teşviki
 • Kadın, Genç ve Mesleki Yet. Teşviki
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki
 • İlave 6 Puanlık Teşvik

İŞVERENLER TARAFINDAN SIK BAŞVURULAN VE KATKISI YÜKSEK OLAN TEŞVİKLERDEN BAZILARI

6111 SAYILI KANUN TEŞVİKİ (Genç, Kadın ve Mesleki Belge Teşviki)

Çalışan nüfus içerisinde kadınların ve gençlerin oranını artırmak için 6111 sayılı Kanun ile %15,5 prim indirimi hakkı getirilmiş olup 5510 sayılı Kanundaki %5’lik indirim hakkı ile beraber işveren payının tamamı olan %20,5 prim indirimi elde edilmektedir. Bu kapsama girecek bir çalışan için aylık 524,47 TL ile 3.933,54 TL’ye kadar prim indirimi sağlanacaktır. Aranılan şartları taşıyan çalışanların SGK teşvik sistemine kaydedilerek her ay söz konusu çalışanlarla ve işyeri ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

7103 SAYILI KANUN TEŞVİKİ (İlave İstihdam Teşviki)

7103 sayılı kanun ile 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilave istihdama bağlı sigorta primi ve vergi tutarının tamamının karşılandığı teşvik uygulamaları getirilmiştir. Bu kapsama girecek bir çalışan için 1,5 yıl boyunca vergi-sigorta işçilik maliyeti sıfıra düşebilmektedir.

 • 17103 Sayılı Kanun Teşviki (İmalat veya Bilişim Sektörüne Uygulanan Teşvik)

İmalat ve bilişim sektöründe ilave istihdam edilecek her bir sigortalının aylık 6.822,40 TL’ ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 TL ile 2.558,40 TL) ile 153,73 TL damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.

 • 27103 Sayılı Kanun Teşviki (Diğer Sektörlere Uygulanan Teşvik)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak primler toplamı 959,40 TL ile damga ve gelir vergisi toplamı 153,73 TL karşılanacaktır.

6645 SAYILI KANUN İŞBAŞI EĞİTİM TEŞVİKİ

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

 1. a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve
 2. b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

7166 SAYILI KANUN YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sigortalılık Kapsamı

15 Mart 2022 14:51, Salı

Sigortalılık Kapsamı Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, sigortalılık kapsamındadır. Ayrıca, Sigortalılık kapsamında, 6111 sayılı Kanunla; 10 günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin […]

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

11 Mart 2022 17:51, Cuma

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür. – Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, – […]

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri

10 Mart 2022 17:17, Perşembe

Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri   Sağlık Hizmetleri Diş Tedavileri Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, c) Konjenital diş eksikliği vakalarında, ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal […]

İşyeri Dosyalarında Devir Ve İntikal İşlemleri
03 Mart 2022 17:14, Perşembe

İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri   İşyeri dosyalarında devir ve intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, […]

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)
02 Mart 2022 15:19, Çarşamba

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir? Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma (SGDP) Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.   Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada […]

YORUMLAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir